top of page

Genel Yayın İlkeleri

Dergide yayımlanacak olan makaleler, aşağıda yer alan yayın ilkelerine uygun olmalıdır:


1. “Kant Çalışmaları Dergisi” akademik nitelikli ulusal/uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki defa olmak üzere; Güz ve Bahar dönemlerinde yayınlanmaktadır. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşabilir. Bu nedenle dergi hiçbir talep ve sorumluluk altında tutulamaz. Ayrıca baş editör ve yayın kurulu kararıyla özel sayılar çıkartılabilir.

2. “Kant Çalışmaları Dergisi” Kant Felsefesi alanında özgün akademik makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

 

3. Derginin yazım dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır. 

4. Gönderilen çalışmanın başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Söz konusu ilkeye uymayan çalışmalar yayın sürecinden çıkarılır.

 

5. Sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaların hangi sempozyumda/kongrede, ne zaman ve nerede sunulduğu, yazının başlığına eklenen dipnot ile belirtilmelidir. Aynı şekilde tezlerden türetilen çalışmaların da bilgisi dipnotta verilmelidir.

 

6.Tezlerden üretilen makalelerde en fazla %30 benzerlik oranı kabul edilmektedir. Yazar dipnotta makalenin tezden üretilmiş olduğunu belirtmelidir. Benzerlik oranının %30’u aşması durumunda raporla birlikte yazı yazara gönderilir. Yazar, düzeltmeleri yaparak yazı çağrısında duyurulan son teslim tarihine kadar makalesini tekrar gönderebilir.

 

7. Dergideki yazıların sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 

8. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Çevirilerin telif hakkının alınmasından çevirmen sorumludur. Kitap değerlendirmeleri ve çeviriler yayın kurulu onayından geçtikten sonra hakemlere gönderilir.
 

9. Derginin bir sayısında aynı yazara ait iki çalışma yayınlanamaz. Üst üste iki sayıda aynı yazarın çalışmasına yer verilmez.

 

10. Dergi bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergi, sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve sorumlu yazar dışındaki kişilere bilgi vermez.
 

11. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte gizli tutulur.

12. Irkçı, cinsiyetçi, ayrımcı nitelikteki yazılar nefret söylemi içinde değerlendirilir ve hakemlik sürecine dahil edilmeden reddedilir.

13. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


Hakem Değerlendirme Süreci


1. Dergi bünyesinde yayımlanması istenen eserlerin mutlaka Kant felsefesiyle ilgili olması şartı aranır. 

 

2. Hakem sürecine dair işleyiş, editörler ve yayın kurulu kontrolünde gerçekleştirilir. Editörlerin ve yayın kurulunun uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz.
 

3. Dergi sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak yayın kurulu tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editör(ler) tarafından düzeltme talebi ile yazara iade edilir. Düzeltmelerden sonra hakem süreci başlar.
 

4. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir.  Yayın Kurulu onayından geçen her yazı, değerlendirilmesi için en az iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının temsil ettiği alanda uzmanlıkları bulunan kişiler arasından seçilir.
 

5. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayımlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporu doğrultusunda karar verilir.
 

6. Çalışmanın yayınlanabilir durumda olduğu kabul edildikten sonra yazar(lar)dan sadece bir defa düzeltme istenir. Her iki düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yazı yayınlanmaz.
 

7. Düzeltmeler iki şekilde istenebilir; küçük düzeltmeler verilebilir veya önemli değişiklikler önerilebilir. Yazar istenen değişiklikleri yapmakla ve yaptığı değişiklikleri ayrı bir dosyada belirtmekle yükümlüdür; istenen değişiklikleri gerçekleştirmemişse bunları gerekçelendirmelidir. 

 

8. Yayın değerlendirmesine ilişkin “hakem görüş bildiri raporu” sorumlu yazara gönderilir. 

 

9. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri üç haftadır. 

10. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş hali hakeme gönderilir.
 

11. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder ve uygulanmasını sağlar. 

 

12. Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirmelidirler. 

 

13. Gerekli durumlarda çalışmayı değerlendiren bir hakemin görüşleri Yayın Kurulu'nun uygun görmesi halinde diğer hakemlere gönderilebilir.

 

14. Hakemlerin önerilerine göre Yayın Kurulu aşağıdaki yollardan birini izler:

            -Çalışmayı yayımlayabilir.

            -Üzerinde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir.

            -Yazar(lar)dan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

            -Çalışmayı reddedebilir.

Genel Yayın İlkeleri ve Hakem Değerlendirme Süreci: Metin
bottom of page