top of page

Etik İlkeler

1. Yazarlar için Etik Kurallar

 • Çalışmalar belirtilen çalışma alanlarına uygun, özgün olmalı ve bilimsel araştırma ile yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek vb) aykırı olmamalıdır.

 • Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makaleyi Kant Çalışmaları Dergisi’ne göndermemelidir.

 • Yazar(lar) eserin herhangi başka bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.

 • Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.

 • Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

 • Metin içerisinde atıf yapılmayan esere kaynakçada yer verilmemelidir.

 • Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

 • Yazar, yayınlanma başvurusu yaptığı makaleyle ilgili, varsa, çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

 • Değerlendirme sürecinde yazar(lar) makalelerine ilişkin gerekli bilgileri editörlere sunmalıdırlar.

 • Yazarın, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiğinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

 • Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar listelenmeli, makale gönderimi sırasında telif hakkı devir formuna işlenmelidir. Çalışmaya tüm yazarların katkı sağlaması beklenmektedir.

 • Makalede geçen tüm veriler gerçek ve orijinal olmalıdır.

 • Makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında çoklu-yazarlı makalelerde yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, editör ile iletişimi yalnızca sorumlu yazar sürdürmelidir.

 • Çok yazarlı makalelerde, makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.

 • Çok yazarlı çalışmalarda, yazarların araştırmanın ve raporlamanın bütünlüğü konusunda ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, eğer yazarlar araştırmanın sadece belirli yönleri ve raporları için sorumluluk almışsa, bunun yayında açıkça belirtilmesi gerekir.

 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

 • Makalenin etik kurul onayı gerektirip gerektirmediği yazarların sorumluluğundadır.

 • Etik kurul onayı materyal ve yöntem kısmında belirtilmelidir.

 • Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

 • Yazar, çalışmalarını değerlendirme sürecinde geri çekmek istemesi durumunda editöre bilgi vermelidir.

 • Yazarlar belirtilen etik kuralları okuduğunu, anladığını ve riayet ettiklerini taahhüt ederler. 


2. Hakemler için Etik Kurallar

 • Hakemler değerlendirmeleri objektif olarak yapmalıdır. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.

 • Hakemlik yapanlar konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse hakemlik teklifini geri çevirebilir.

 • Hakemler, değerlendirmeyi gizlilik içinde yapmalıdır. 

 • Hakemler kendilerine verilen materyallerin gizliliğine saygı göstermeli ve yayınlanmamış makaleleri meslektaşlarıyla tartışmamalı veya bilgileri kendi çalışmalarında kullanmamalıdır.

 • Hakemler araştırmayla veya yazarlarla çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

 • Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.

 • Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

 • Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.

 • Bir hakem bir meslektaşına inceleme talebi iletmek istiyorsa, önce editörün iznini almalıdır.

 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında değerlendirmeli ve yukarıdaki etik sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

3. Editörler için Etik Kurallar

 • Editörlere ilişkin kararlar politik, finansal veya kişisel etkilerinden ziyade, çalışmaların kalitesine ve uygun hakem değerlendirmesine dayanmalıdır.

 • Editörler yalnızca akademik olarak karar vermeli ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk almalıdır.

 • Editörler her çalışmanın adil ve tarafsız olarak değerlendirilmesini ve değerlendirme sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlamalıdır.

 • Editörler çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen göstermelidir.

 • Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygulamak ve hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdürler. 

 • Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmadığını göz önüne almalıdırlar.

 • Editörler yazarların ve hakemlerin gizliliğini korumalı, hakem sürecini de buna uygun yönetmelidirler.

 • Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.

 • Editörler değerlendirme sürecine dair  herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduklarında hakemlere rehberlik etmekle yükümlüdür. 

 • Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmalıdırlar.

 • Editörlerden birinin dergiye yazı yollaması durumunda, değerlendirme süreci kör hakemlik sistemine uygun olarak başka bir editör tarafından sürdürülür.

 • Editörler yazı gönderdikleri sayıda çalışmaktan muaf tutulurlar.

bottom of page